Monthly Archives: January 2014


ניהול פיננסי נכון של משק הבית – חלק 2

לפרטים נוספים על תיקון אייפונים

על מנת
לחשב את כל ההוצאות החודשיות יש להעריך את ההוצאות השבועיות עבור מזון, הוצאות
שוטפות, הוצאות מזומן וכדומה. חשוב מאוד שהערכות התקציב לא יהיו נמוכות או גבוהות
מדי. כאשר מסיימים לסכם את כל ההוצאות, כדאי תמיד להוסיף בין עשרה לחמישה עשר אחוז
עבור הוצאות שאינן צפויות.

במסגרת תהליך התקצוב כדאי מאוד לעבוד בצורה מסודרת בכל
הקשור לרכישת מוצרי מזון וקניות. יצירת תפריט שבועי יכולה לסייע מאוד בצמצום הוצאות
הקניות. תמיד חשוב לעבוד עם רשימת קניות מסודרת שתהיה כפופה למסגרת התקציב השבועי
והחודשי. במידה וטבלת ההוצאות וההכנסות מגלה פערים בין היכולת הכלכלית וההוצאות יש
חובה לפעול לצמצם את הפערים על ידי קיצוצים, או הגדלת ההכנסות. חשוב מאוד שלא
להתעלם מגירעונות שמתגלים ולהימנע מאופטימיות וחשיבה שהדברים יסתדרו בכוחות עצמם.
גירעון חודשי יוביל תמיד לחובות וקריסה כלכלית ולכן יש לטפל בו מיד על ידי צמצום
ההוצאות והגדלת ההכנסות.

, January 6, 2014. Category: Uncategorized. Tagged: .